شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور تک بنزینی برند استرولر STROLLER

موتور تک بنزینی برند استرولر STROLLER

موتور تک بنزینی برند استرولر STROLLER با قدرت 6/5 ، 9 ، 13 و 15 اسب ، هندلی

موتور تک گازوئیلی برند ورما VERMA با قدرت 7 و 10  اسب

موتور تک گازوئیلی برند ورما VERMA با قدرت 7 و 10 اسب

موتور تک گازوئیلی برند ورما VERMA مدل VM178F با قدرت 7 اسب و مدل VM186FA با قدرت 10 اسب ، هندلی

موتور تک بنزینی برند ویگو WEGO با قدرت 6/5 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند ویگو WEGO با قدرت 6/5 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند ویگو WEGO با قدرت 6/5 ، 9 ، 13 و 15 اسب ، هندلی

موتور تک بنزینی برند ولکانو VOLCANO با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند ولکانو VOLCANO با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند ولکانو VOLCANO با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب ، هندلی

موتور تک بنزینی برند ورما VERMA با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند ورما VERMA با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند ورما VERMA با قدرت 7 ، 9 ، 19 و 15 اسب ، هندلی

موتور تک بنزینی برند اسپینا SPINA با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند اسپینا SPINA با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند اسپینا SPINA با قدرت 7 ، 9 ، 19 و 15 اسب ، هندلی

موتور تک بنزینی برند روبین ROBIN با قدرت 5  اسب

موتور تک بنزینی برند روبین ROBIN با قدرت 5 اسب

موتور تک بنزینی برند روبین ROBIN مدل EY20 با قدرت 5.5 اسب ، هندلی

موتور تک بنزینی برند هوندا HONDA با قدرت 5.5 ، 6.5 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند هوندا HONDA با قدرت 5.5 ، 6.5 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند HONDA مدل GX160 با قدرت 5.5 ، مدل GX200 با قدرت 6.5 ، مدل GX390 با قدرت 13 و مدل GX420 با قدرت 15 اسب