شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز زنیت ZENIT

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز زنیت ZENIT

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز با قدرت 2.4 ، 2.5 و 2.8 کیلو وات تکفاز 9 ، 12 ، 14 آمپر برند زنیت ZENIT

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ویگو WEGO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ویگو WEGO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفازبا قدرت 1 ، 2 ، 2.5 ، 2.8 ، 5 ، 6 و 7 کیلو وات تکفاز 4.5 الا 34 آمپر برند ویگو WEGO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز استلا STELLA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز استلا STELLA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز با قدرت 2.4 ، 2.8 و 3 کیلو وات تکفاز 9 ، 12 ، 14 آمپر برند استلا STELLA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز آلبرو ALBERO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز آلبرو ALBERO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز با قدرت 2.4 ، 2.5 و 2.8 کیلو وات تکفاز 9 ، 12 ، 14 آمپر برند آلبرو ALBERO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز برونل BRUNEL

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز برونل BRUNEL

موتور برق هندلی و استارتی و ریموت دار بنزینی 0.9 ، 2.5 ، 2.8 ، 3.0 ، 5.5 ، 6.5 و 7.5 کیلو وات تکفاز 4 امپر تا 31.8 آمپر برونل BRUNEL

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ناکایو NAKAYO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ناکایو NAKAYO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی 0.9، 2.5، 2.8، 3.1، 3.3، 5.5، 7.3 و 8 کیلو وات تکفاز 4، 12، 13، 14، 23، 32 و 34 آمپر ناکایو NAKAYO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ورما VERMA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ورما VERMA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی 0.9 ، 2.5 ، 2.8 ، 3.1 ، 3.3 ، 5.5 ، 7.3 و 8 کیلو وات تکفاز 4 امپر تا 34 آمپر ورما VERMA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ولکانو VOLCANO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ولکانو VOLCANO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی 0.9 ، 2.5 ، 2.8 ، 3.1 ، 3.3 ، 5.5 ، 7.3 و 8 کیلو وات تکفاز 4 امپر تا 34 آمپر ولکانو VOLCANO