شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
ساید چنل بلوئر تک و سه فاز برند ورما VERMA

ساید چنل بلوئر تک و سه فاز برند ورما VERMA

ساید چنل بلوئر تک و سه فاز در قدرت های 0.5 ، 0.75 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 3 ، 4 و 5.5 اسب و فشار دهش 16 الا 38 Kpa برند ورما VERMA

بلوئر دو مرحله ای تک و سه فاز برند ورما VERMA

بلوئر دو مرحله ای تک و سه فاز برند ورما VERMA

بلوئر دو مرحله ای تک فاز و سه فاز در قدرت های 2 ، 3 ، 4 و 5/5 اسب و فشار دهش 38 الا 57 Kpa برند ورما VERMA